Home    Raport Bieżący nr 53/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Emitent w dniu 30 grudnia 2015 roku zawarł ze Spółką Restata Investments Limited z siedzibą 28 Irish Town Gibraltar, umowę sprzedaży wierzytelności przysługujących tej Spółce w stosunku do Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi -spółce zależnej od Emitenta w kwocie 10.950.000,00 (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za cenę stanowiącą równowartość nabywanej wierzytelności. Przejście zbywanej wierzytelności na Emitenta nastąpiło z chwilą podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, tj. z dniem 30 grudnia 2015 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami rzeczonej umowy, cena sprzedaży opisanej wyżej wierzytelności winna zostać zapłacona przez Emitenta w terminie do 3 lat od dnia zawarcia opisanej umowy.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, ani też nie przewiduje kar umownych.

 

Pomiędzy Spółką Restata Investments Limited a Emitentem, zachodzi powiązanie osobowe polegające na tym, iż Jednoosobowym Dyrektorem Spółki Restata Investments Limited pozostaje Pan Michał Kawczyński, będący jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Spółki CFI Holding S.A. oraz powiązanie kapitałowe, albowiem Restata Investments Limited pozostaje akcjonariuszem Emitenta.

 

Wartość umowy przekracza 10 %  wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, wobec czego należy uznać ją za znaczącą.