Home    Raport Bieżący nr 54/2014
   Temat:
Wydanie serii L w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd spółki Intakus S.A. (dalej “Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 49/2014 z 19 czerwca 2014 roku niniejszym informuję o tym, że w dniu 6 sierpnia 2014 powziął informację o tym, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 29 lipca 2014 roku warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), poprzez emisje nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku).

W związku z powyższym stosownie do postanowień art. 451 kodeksu spółek handlowych Zarząd w dniu 6 sierpnia 2014 roku wydał akcje serii L podmiotowi uprawnionemu w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia o wykonaniu przysługującego prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej 8.162,60 zł (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100).

Akcje zostały wydane w postaci papierowych odcinków zbiorowych. Wydane obecnie akcje serii L stanowią 0,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z objęciem akcji serii L, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów tych akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sie złotych 00/100) i dzieli się na 2.685.600.000 (dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) akcji, uprawniających do 2.685.600.000 (dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.