Home    Raport Bieżący nr 53/2014
   Temat:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zgodnie z § 5 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Intakus S.A. (dalej Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, oraz raportu bieżącego numer 49/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 sierpnia 2014 powziął informację o tym, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 29 lipca 2014 roku warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), poprzez emisje nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku).

 

Ponadto Zarząd Intakus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął jednocześnie informację iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrował w dniu 29 lipca 2014 roku nową treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki o których to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku.

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodane zostały nowy § 6a oraz nowy § 6b w brzmieniu:

 

㤠6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.152.162,60zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy ) poprzez emisję nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 00,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

 

㤠6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda.

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

tekst jednolity