Home    Raport Bieżący nr 53/2014/kor
   Temat:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmiany w Statucie Spółki – korekta raportu

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Spółka), informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego Nr 53/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku, iż w związku z zamieszczona w nim pomyłką, koryguje jego treść w zakresie zamieszczonej w treści raportu zarejestrowanej zmiany treści Statutu spółki. Prawidłową treścią jaka winna znaleźć się w treści komunikatu w miejsce zamieszczonej:

“Statut został zmieniony w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodane zostały nowy § 6a oraz nowy § 6b w brzmieniu:

Ҥ 6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.152.162,60zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy ) poprzez emisję nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 00,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

Ҥ 6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda. ”

 

jest treść:

“Statut został zmieniony w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodane zostały nowy § 6a oraz nowy § 6b w brzmieniu:

 

Ҥ 6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

 

Ҥ 6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda.

 

Uprzednio zamieszczona treść tekstu jednolitego Statutu Spółki jest prawidłowa. Ponadto prawidłowa treść dodanych paragrafów odpowiada ich treści zamieszczonej w załączniku do raportu bieżącego numer 50/2014 z 1 lipca 2014 roku.