Home    Raport Bieżący nr 53/2012
   Temat:
Rezygnacja osoby zarządzającej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2012 roku wpłynęło pismo Pana Tomasza Flaczyńskiego dotyczące rezygnacji z dniem 7 sierpnia 2012 roku z funkcji Członka Zarządu ds. Restrukturyzacji.