Home    Raport Bieżący nr 52/2015
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

 

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka Glob Investment Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku umów cywilnoprawnych w dniach 16 i 18 grudnia 2015 roku dokonała zbycia 109.450 (słownie: sto dziewięć tysięcy, czterysta pięćdziesiąt) akcji Spółki serii A, stanowiących 8,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 109.450 głosów stanowiących 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Po dokonaniu powyższej transakcji zbycia akcji, Spółka Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie posiada akcji Emitenta, ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.