Home    Raport Bieżący nr 55/2014
   Temat:
Sprostowanie oczywistej omyłki w treści protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2014 roku

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2014 z 18 czerwca 2014 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dnia 21 sierpnia 2014 roku dokonano sprostowania oczywistej omyłki w treści w treści protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2014 roku w ten sposób, że w ustępie 1 paragrafu 3 uchwały nr 4, w miejsce omyłkowo wpisanego terminu „do dnia 18 sierpnia 2014 roku” wpisano prawidłowy termin: „do dnia 18 sierpnia 2015 roku”.

 

Sprostowana treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2014 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

załącznik do raportu bieżącego numer 55/2014