Home    Raport Bieżący nr 52/2012
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 roku.

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2012 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
1. Iwona Kubicz – Ludkowska, posiadająca 9.062.443 głosy, które stanowiły 61,31% udziału w głosach na ZWZA oraz 29,71% w ogólnej liczbie głosów.
2. Piotr Ludkowski, posiadający 2.380.000 głosów, które stanowiły 16,10% udziału w głosach na ZWZA oraz 7,80% w ogólnej liczbie głosów.
3. GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A., posiadająca 2.640.000 głosów, które stanowiły 17,86% udziału w głosach na ZWZA oraz 8,66% w ogólnej liczbie głosów.