Home    Raport Bieżący nr 51/2015
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 18 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Restata Investments Limited z siedzibą w Gibraltarze (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, w dniu 18 grudnia 2015 roku Akcjonariusz nabył 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 4,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 65.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,84 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

W związku z przedmiotową transakcją, Akcjonariusz posiada aktualnie 235.450 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy, czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 17,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 235.450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (17,53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 170.450 (słownie sto siedemdziesiąt tysięcy, czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 12,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 170.450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (12,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu), o czym Emitent informował raportem nr 49/2015 z 17 grudnia 2015 roku.

 

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania liczby nabytych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.