Home    Raport Bieżący nr 51/2012
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 27 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Pana Arkadiusza Górskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Arkadiusz Górski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ukończył stacjonarne studia dzienne na kierunku Zarządzanie i Marketing, jak również stacjonarne studia doktoranckie uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych.
Doświadczenie zawodowe Pana Arkadiusza Górskiego jest następujące:
05.2009 – obecnie Recovery Solutions S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, spółka doradcza specjalizująca się w restrukturyzacjach..
05.2009 – obecnie Arch Vision Spółka z o.o. Prezes Zarządu, spółka celowa powołana do realizacji przedsięwzięcia mieszkaniowego zlokalizowanego we Wrocławiu na Maślicach.
04.2006 – obecnie Project Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa komandytariusz Firma doradztwa gospodarczego głównie w obszarze finansów.
08.2007 – 06.2008 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom Członek Rady Nadzorczej
09.2005 – 01.2008 AD Management Spółka z o.o. – Spółka Komandytowa WicePrezes Zarządu (od 08.2006 Prezes Zarządu) komplementariusza spółki komandytowej świadczącej usługi outsourcingowe dla spółek deweloperskich w obszarach: finanse, księgowość, kadry, IT, usługi kancelaryjne, koordynacja usług prawnych.
01.2007 – obecnie Wrocławskie Biuro Inwestorskie przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Pełnomocnik Zarządu ds. ekonomicznych
09.1998 – obecnie Biuro Konsultingu Gospodarczego właściciel Firma doradztwa gospodarczego głównie w obszarze finansów.
07.1998 – obecnie Politechnika Wrocławska Adiunkt – pracownik naukowo-dydaktyczny
Pan Arkadiusz Górski specjalizuje się w doradztwie dla firm, w obszarze ich reorganizacji, pozyskiwania finansowania, negocjowania umów o współpracy. Współpracował z różnymi podmiotami, głównie deweloperami, dla których przede wszystkim o pozyskiwał finansowanie dłużne i świadczył usługi doradztwa gospodarczego. Poza pracą zawodową realizuje się w pracy naukowo – badawczej. Jako adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej prowadzi zajęcia z zakresu finansów, zarówno dla studentów uczelni, jak i na studium Gospodarki Nieruchomościami. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Pan Arkadiusz Górski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.