Home    Raport bieżący nr 5/2017
   Temat:
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 20 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Restata Investments Limited o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 20 i 15 % ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka Restata Investments Limited poinformowała, że w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 20 stycznia 2016 roku poza obrotem regulowanym, dokonała zbycia 2.900.000 akcji spółki CFI Holding S.A.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Restata Investmetns Limited posiadała 10.953.200 (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące, dwieście) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 20,4 % udziału w kapitale zakładowym Spółki CFI Holding S.A. i uprawniających do 10.953.200 (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące, dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (20,4 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Natomiast po dokonaniu wskazanych transakcji Restata Investments Limited posiada 8.053.200 akcji (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki CFI Holding S.A. stanowiących 14,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 8.053.200 akcji (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (14,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.