Home    Raport bieżący nr 6/2017
   Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 20 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Rożniaty o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Zbigniew Rożniata poinformował, że w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 16 stycznia 2016 roku poza obrotem regulowanym, nabył 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji spółki CFI Holding S.A.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Pan Zbigniew Rożniata nie posiadał akcji Spółki CFI Holding S.A., natomiast w związku z zawarciem opisanej transakcji, posiada 2.900.000 akcji (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 5,399 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5,399% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.