Home    Raport Bieżący nr 5/2012
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 1 marca 2012 roku otrzymał oświadczenie Pana Grzegorza Antkowiaka o rezygnacji z dniem 1 marca 2012 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji jest mogący powstać konflikt interesów.