Home    Raport Bieżący nr 4/2012
   Temat:
Zawarcie dwóch znaczących umów kredytowych z neoBANKIEM.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku Emitent zawarł z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu (dalej “neoBANK”), dwie umowy kredytu gospodarczego inwestycyjnego – umowę o numerze 5062537/1 oraz umowę o numerze 5062537/2, każda na kwotę 5.318.000,00 PLN, tj. na łączną kwotę 10.636.000,00 PLN. Oba kredyty zostały udzielone na okres od dnia 30 stycznia 2012 roku do dnia 20 stycznia 2015 roku i mogą zostać przeznaczone na prowadzoną przez kredytobiorcę działalność gospodarczą w zakresie refinansowania poniesionych nakładów oraz finansowania dalszego prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment „D” w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, a także na pokrycie prowizji bankowej i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń każdego z kredytów. Prawnymi zabezpieczeniami spłaty pierwszego z kredytów o numerze 5062537/1 są: hipoteka umowna łączna do kwoty 10.636.000,00 PLN ustanowiona na następujących nieruchomościach gruntowych położonych w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, będących w użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy: nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, o łącznej powierzchni 2990 m2, KW nr JG1J/00060313/3; nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/9 o powierzchni 1094 m2, KW nr JG1J/00060311/9 oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/10 o powierzchni 1128 m2, KW nr JG1J/00060312/6; przelew na neoBANK praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych na opisanej powyżej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, KW nr JG1J/00060313/3, a także oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. Prawnymi zabezpieczeniami spłaty drugiego z kredytów o numerze 5062537/2 są: hipoteka umowna łączna do kwoty 10.636.000,00 PLN ustanowiona na następujących nieruchomościach gruntowych położonych w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, będących w użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy: nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, o łącznej powierzchni 2990 m2, KW nr JG1J/00060313/3; nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/9, o powierzchni 1094 m2, KW nr JG1J/00060311/9 oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/10, o powierzchni 1128 m2, KW nr JG1J/00060312/6; weksel własny in blanko z deklaracją wekslową; przelew na neoBANK praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych powstałych na opisanej powyżej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, KW nr JG1J/00060313/3, a także oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. Pozostałe postanowienia każdej z umów kredytowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umów kredytowych o numerach 5062537/1 oraz 5062537/2 za znaczącą umowę jest łączna wartość obu umów, która przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.