Home    Raport Bieżący nr 6/2012
   Temat:
Odstąpienie od znaczącej umowy – informacja poufna.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 13 marca 2012 r. w drodze aneksu nr 1, Emitent oraz spółka INTAKT sp. z o.o. porozumiały się w sprawie odstąpienia przez spółkę INTAKT sp. z o.o., będącej inwestorem, od zawartej w dniu 28 września 2011 roku umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem była budowa przez Emitenta zespołu budynków biurowych i budynków produkcyjno – magazynowych wraz z niezbędną wewnętrzną infrastrukturą techniczną, sieciami i przyłączami, parkingami, drogami wewnętrznymi i placami oraz czternastoma podziemnymi zbiornikami gazu propan- butan LPG. Informacje na temat zawarcia znaczącej umowy Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 35/2011.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż odstąpienie przez inwestora od umowy o roboty budowlane może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.