Home    Raport bieżący nr 4/2010
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2010 r. Spółka INTAKUS S.A., podpisała ze Spółką AML Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako zamawiającym, umowę o roboty budowlane – dokończenie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami podziemnymi wchodzących w skład ETAPU I inwestycji w Mędłowie koło Wrocławia do standardu deweloperskiego. Wartość wynagrodzenia z umowy wynosi 5 050 000,00 zł netto. Umowa będzie realizowana pod warunkiem uzyskania przez Spółkę AML Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu kredytów bankowych w banku Bank Zachodni WBK S.A na realizację przedmiotu umowy.
Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość aneksu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.