Home    Raport bieżący nr 51/2016
   Temat:
Wykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku przez Emitenta informacji od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), jako Spółki zależnej od Emitenta, iż na skutek dokonanego z dniem 15 grudnia 2016 roku przez STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie uregulowania całości kwoty 14.000.000,00 zł z tytułu zaliczki na poczet ceny sprzedaży wynikającej z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 listopada 2016 roku ze STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 26 listopada 2016 roku, nastąpiło wykonanie umowy w tym zakresie.

Jednocześnie w związku z powyższym oraz w wykonaniu postanowień ww. przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z STARHEDGE S.A. w Warszawie, Spółka wydała w dniu 15 grudnia 2016 rok STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie weksel, stanowiący prawne zabezpieczenia ewentualnego roszczenia STARHEDGE S.A. o zwrot zaliczki, na wypadek niedojścia do wykonania opisanej umowy, o którego obowiązku wydania Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 26 listopada 2016 roku. Ustanowienie przez Spółkę hipoteki na rzecz STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w raporcie bieżącym nr 46/2016 z dnia 26 listopada 2016 roku nastąpi niezwłocznie.