Home    Raport bieżący nr 52/2016
   Temat:
Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku przez Emitenta informacji, od Spółki zależnej tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka), że Spółka zależna od Emitenta zwrotnie otrzymała w dniu 16 grudnia 2016 roku podpisany egzemplarz umowy sprzedaży udziałów, na podstawie której nabyła 8.000 (słownie: osiem tysięcy) udziałów w spółce MMWF Ltd z siedzibą na Cyprze stanowiące 100,00% jej kapitału podstawowego i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Zostało nabytych 8.000 (słownie: osiem tysięcy) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1 (słownie: jedne) Euro i wartości księgowej wynoszącej 7.898.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Euro, za cenę wynoszącą 2.300.000,00 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) Euro. Źródłem finansowania nabytych aktywów finansowych są środki własne Spółki zależnej od Emitenta. Przed nabyciem przedmiotowych udziałów, Spółka posiadała 0 udziałów, które stanowiły 0,00% w kapitale spółce MMWF Ltd. Po nabyciu Spółka posiada 8.000 (słownie: osiem tysięcy) udziałów, które stanowią 100,00 % kapitału podstawowego MMWF Ltd i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabycie udziałów powyższego podmiotu nastąpiło jako inwestycja krótkoterminowa, zaś uzyskane w przyszłości środki pozyskane ze sprzedaży nabytych udziałów będą przeznaczone na rozwój działalności deweloperskiej i mieszkań na wynajem, jakie zamierza realizować Spółka zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej CFI Holding.

Zarząd oświadcza, że pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta oraz Spółki, a osobami zbywającymi udziały nie istnieją żadne powiązania, o których mowa w § 2. ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.