Home    Raport bieżący nr 50/2016
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego oznaczonego numerem 27/2016 zawierającego informacje o udzieleniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi spółce zależnej od Emitenta – Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przybicia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 15 o łącznej powierzchni 1,06 Ha, na którą składają się działki o numerach 10/20, 10/19 za cenę w wysokości 2.032.000,00 złotych, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2016 zawierającego informacje o uiszczeniu przez spółkę zależną od Emitenta ceny nabycia w/w nieruchomości, informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku, Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w sprawie przysądzenia na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z własnością naniesień na działce 10/19, objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00107260/4 za w/w cenę uiszczoną w całości gotówką.