Home    Raport Bieżący nr 50/2012
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 27 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Pana Arkadiusza Pasaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Arkadiusz Pasak ma 40 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Arkadiusz Pasak ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Bonn. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Kancelarii Prawnej „Causa” z siedzibą we Wrocławiu, jako radca prawny; z tą kancelarią był związany do 2003 r. Jednocześnie w 2003 r. podjął własną działalność gospodarczą (Kancelaria Prawna) prowadzoną pod firmą „Consultus”; przedmiotową działalność gospodarczą prowadzi do dnia dzisiejszego. Pan Arkadiusz Pasak, w okresie ostatnich 5 lat wspomniany był wspólnikiem „AFK” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie; aktualnie pozostaje wspólnikiem „Consultus” Sp. o.o. w Wałbrzychu oraz komplementariuszem w „Consultus” A. Pasak spółka komandytowa. Pan Arkadiusz Pasak pełni obecnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.
Pan Arkadiusz Pasak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Arkadiusz Pasak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.