Home    Raport Bieżący nr 49/2012
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 27 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Pana Pawła Miodka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Paweł Miodek jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, ukończył Podyplomowe Studia Prawno-Samorządowe, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Przebieg pracy zawodowej Pana Pawła Miodka jest następujący:
1990 – 1992: KPBP-BICK S.A. KGR Kielce, inżynier budowy, majster budowy,
1992 -1993: J.P.K. Sp. z o.o. w Kielcach, majster i kierownik budowy na kontraktach usługowych w Niemczech,
1993 – 1994: H&M Sp. z o.o. specjalista do spraw budownictwa, biuro w Niemczech i Polsce,
1994 – 1994: J.P.K. Sp. z o.o. w Kielcach, kierownik budowy na kontrakcie usługowym w Polsce,
1994 – 1995: Marlech Sp. z o.o. w Kielcach, dyrektor zarządzający, prokurent,
1995 – 1997: J.P.K. Sp. z o.o. w Kielcach, dyrektor techniczny oddziału we Frickenhausen na kontraktach usługowych w Niemczech,
1997 -1999: Doka Polska Sp. z o.o., dyrektor filii Warszawa,
1999 – 2008: Doka Polska Sp. z o.o., dyrektor filii Warszawa, prokurent,
2008 – 2012: Doka Polska Sp. z o.o., wiceprezes zarządu.
Pan Paweł Miodek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Paweł Miodek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.