Home    Raport Bieżący nr 49/2013
   Temat:
Odrzucenie zażalenia IMA Maszyny Budowlane sp. z o. o. na postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. dnia 8 sierpnia 2013 roku, powziął wiadomość o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, postanowienia o odrzuceniu zażalenia IMA Maszyny Budowlane sp. z o.o. na postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.