Home    Raport Bieżący nr 48/2013
   Temat:
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A – zmiana warunków

Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z 13 kwietnia 2013 roku, że w związku z podjęciem w dniu 1 sierpnia 2013 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwały nr 3 „w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A Uchwały” oraz uchwałą nr 4 „w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki”, uprawnienia wynikające z posiadanych warrantów do objęcia akcji serii E może być realizowane w okresie od dnia następnego po dniu prawomocnego zatwierdzenia  przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 180 (stu  osiemdziesięciu) dni.