Home    Raport Bieżący nr 50/2013
   Temat:
Umorzenie postępowania IMA Maszyny Budowlane sp. z o. o. wywołanego wniesieniem zażalenia IMA Maszyny Budowlane sp. z o.o. na postanowienie o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem Berger Beton sp. z o.o. o uzasadnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. dnia 8 sierpnia 2013 roku, powziął wiadomość o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, postanowienia o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia IMA Maszyny Budowlane sp. z o.o. na postanowienie o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem Berger Beton sp. z o.o. o uzasadnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki  przez wobec cofnięcia przez w/w Spółkę tego zażalenia.