Home    Raport Bieżący nr 48/2012
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 27 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Pana Grzegorza Winogradskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Winogradskiego na stanowiskom Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Grzegorz Winogradski nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Grzegorz Winogradski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowy opis wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.

 

załącznik: Szczegółowy opis wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej Pana Grzegorza Winogradskiego