Home    Raport Bieżący nr 48/2014
   Temat:
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku, w odpowiedzi na ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych złożoną przez Spółkę w dniu 18 czerwca 2014 roku w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, opublikowanej raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku (o fakcie złożenia ofert Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku), podmiot, któremu złożono ofertę, złożył oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych i objęciu nieodpłatnie 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B.

Wobec powyższego Spółka wystawiła i przekazała uprawnionym dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii B.

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii L Spółki. Osoby posiadające warranty subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii L w okresie od dnia 18 czerwca 2014 roku przez okres kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni. Szczegółowe warunki objęcia akcji serii L w wykonaniu uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii B określone zostały w w/w uchwale nr 3 oraz w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku).