Home    Raport Bieżący nr 47/2014
   Temat:
Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku, w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, opublikowanej raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Zarząd w terminie wynikającym z w/w uchwały zaoferował podmiotowi wskazanemu w § 3 w/w uchwały objęcie nieodpłatnie łącznie 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B. Zarząd nie oferował dotąd żadnych warrantów subskrypcyjnych serii B podmiotowi wskazanemu w § 3 uchwały.

 

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii L Spółki. Warunki objęcia akcji serii L w wykonaniu uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii B określone zostały w w/w uchwale nr 3 oraz w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku).

 

Zarząd Emitenta wskazuje, iż termin dla uprawnionego, któremu zaoferowano do objęcia warranty subskrypcyjne serii B, do złożenia oświadczenia o przyjęciu tej oferty wynosi 60 dni licząc od dnia 18 czerwca 2014 roku. O wynikach dotyczących objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Zarząd Emitenta będzie informował na bieżąco.