Home    Raport Bieżący nr 49/2014
   Temat:
Objęcie akcji serii L w ramach wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd spółki Intakus S.A. działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuję o tym, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał oświadczenie o objęciu akcji serii L emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz (2) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.

Stosowne oświadczenie o wykonaniu przysługującego prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L złożył jeden uprawniony podmiot posiadający warranty, zgodnie z uchwałą o emisji warrantów wykonał prawo do objęcia i objął 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej 8.162,60 zł (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100). Co więcej, zgodnie z postanowieniami w/w uchwał uprawniony z warrantów opłacił jednocześnie w całości obejmowane akcje serii L.

W związku z powyższym stosownie do postanowień art. 451 kodeksu spółek handlowych Zarząd wyda akcje serii L po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Objęte akcje serii L stanowić będą 0,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniać będą do 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii L zostały objęte po cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję serii L.

Spółka złoży stosowny wniosek do Krajowego Rejestru Sadowego zgodnie z przepisami K.S.H.. Stosownie do postanowień w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą również przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany.