Home    Raport Bieżący nr 47/2013
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 sierpnia 2013 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 sierpnia 2013 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  1. BL10 sp. z o.o. S.K.A, biorący udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 136.061.125 głosów, które stanowiły 100,00 % udziału w głosach na NWZA oraz 24,19 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 32,23 % w ogólnej liczbie głosów.