Home    Raport Bieżący 44/2017
   Temat:
Zmiana warunków umowy pożyczki zawartej przez spółkę zależna Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku informuje, że w dniu 30 października otrzymał od spółki zależnej – Central Fund of Immovables sp. z o. o. (CFI), informację o zmianie warunków umowy pożyczki z dnia 16 grudnia 2016 roku udzielonej przez CFI, Spółce Progress VII sp. z o. o. (Pożyczka)

Na mocy  zawartego aneksu  skrócono termin spłaty  Pożyczki i oznaczono go na dzień 30 czerwca 2018 roku w miejsce uprzednio określonego  na 16 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Pożyczkobiorca w ramach zabezpieczenia spłaty Pożyczki złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, na mocy tego oświadczenia Pożyczkodawca poddał się egzekucji wprost z aktu notarialnego do kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony).  CFI będzie mogła wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do dnia 1 czerwca 2021 roku.

Jako zdarzenia uprawniające CFI do wystąpienia  z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wskazano:  okazanie właściwemu sądowi dowodu nadania przesyłki do Pożyczkobiorcy zawierającej wezwanie do zapłaty oraz  oświadczeniem osoby uprawnionej do reprezentowania CFI  z podpisem notarialnie poświadczonym  o powstaniu obowiązku zapłaty i niedokonaniu tej zapłaty przez Pożyczkobiorcę.

Modyfikacja warunków Pożyczki związana jest ze zmianą  strategii CFI w przedmiocie zaangażowania w przedsięwzięcie – Projekt Deweloperski Marina Park we Wrocławiu, o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym 58/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, CFI podjęła decyzję o rezygnacji z zaangażowania w ten projekt.

 

 

Podstawa prawna:

Art 17 ust 1 MAR – informacja poufna