Home    Raport Bieżący nr 45/2012
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał oświadczenie Pana Krzysztofa Lesiaka o rezygnacji z dniem 12 czerwca 2012 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyna rezygnacji została umotywowana dodatkowymi zadaniami zawodowymi.