Home    Raport bieżący nr 44/2016
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z udzieleniem i przekazaniem przez Central Fund of Immovables Sp z o.o. jako pożyczkodawcy, Spółce GFI Green Future Investment Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcy, pożyczki w kwocie 5.500.000,00 zł, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 41/2016 i 42/2016, spółka zależna od Emitenta – GFI Green Future Investment Sp. z o.o., w dniu 22 listopada 2016 roku, zawarła ze Spółką EKOSPOT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi przez notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi, umowę sprzedaży na podstawie której nabyła: przedsiębiorstwo Spółki pod firmą: EKOSPOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

a) prawo własności nieruchomości położonej w Kutnie przy ulicy Lotniczej, w obrębie Sklęczki, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 331/2 (trzysta trzydzieści jeden/ dwa) o obszarze 87.594 (osiemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset dziewięćdziesiąt cztery) metry kwadratowe, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1K/00049857/9, o wartości 5.200.000,00 (pięć milionów dwieście tysięcy) złotych;

b) wartości niematerialne i prawne: patent na wynalazek o numerze PAT.214769 pod nazwą „Sposób termicznego przetwarzania materiału organicznego” zarejestrowany na Leszka Komarowskiego;

c) dron Phantom 2 (urządzenie latające do filmowania);

d) know-how projekt ulepszeń technicznych produkcji biogazu;

e) know-how projekt badawczy GEKON oraz aparatura badawcza używana w ramach projektu GEKON – o łącznej wartości 141.500,00 (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych, w tym wartość praw majątkowych w kwocie 77.000,00 złotych i wartość ruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa w kwocie 64.500,00 zł;

z wyłączeniem: środków pieniężnych, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych, wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczeń, prawa z papierów wartościowych, udziałów i akcji, nadpłaconych podatków i opłat, ksiąg i dokumentów w stanie wolnym od obciążeń, za łączną cenę w kwocie 5.341.500,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset).

 

W ramach opisanej wyżej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki Ekospot Sp. z o.o. w upadłości, spółka zależna od Emitenta – GFI Green Future Investment sp. z o.o. pod warunkiem ziszczenia się poniżej określonych postanowień, w ramach umówionego wynagrodzenia nabyła również prawa i obowiązki wynikające z podpisanej przez spółkę Ekospot Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa GEKON1/O3/213552/28/2015) i w związku z powyższym zobowiązała się do:

a) przejęcia i kontynuacji projektu badawczo – rozwojowego pod nazwą: “Biokonwersja odpadów pofermentacyjnych z biogazowni: ochrona wód i paliwo III generacji” realizowanego przez „Ekospot” Sp. z o.o. w ramach programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych – projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa GEKON1/O3/213552/28/2015);

b) kontynuacji współpracy w tym zakresie z dotychczasowymi partnerami naukowymi – Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie;

c) podtrzymania głównych celów projektu, jakimi są:

– opracowanie technologii biokonwersji odpadów pofermentacyjnych (faza B + R – badawczo – rozwojowa) i jej wdrożenie w przemysłowej biogazowni w Kutnie (faza W – wdrożeniowa) z wykorzystaniem mikroalg i osadu czynnego;

– opracowanie technologii produkcji paliwa III generacji z odpadów.

 

Warunkiem realizacji przez GFI Green Future Investment Sp. z o. o zadeklarowanych wyże założeń, jest przejęcia przez GFI Future Investment Sp. z o.o.  umowy GEKON1/O3/213552/28/2015 w drodze aneksu lub odrębnej umowy zawartej z podmiotami dofinansowującymi ten projekt (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz stronami umowy konsorcjum naukowego z dnia 06.12.2014 roku, tj.: Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Politechniką Łódzką.

W związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa Spółki EKOSPOT Sp. z o.o. w upadłości w postępowaniu upadłościowym, Spółka GFI Green Future Investment Sp. z o.o. nabyła opisane przedsiębiorstwo w stanie wolnym od obciążeń, w tym bez obciążeń hipotecznych nieruchomości składającej się z działki 331/2 o powierzchni 87.954 (osiemdziesiąt siedem tysięcy, dziewięćset pięćdziesiąt cztery) metry kwadratowe i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Pozostałe warunki opisanej wyżej umowy, nie odbiegają od warunków tego typu umów stosowanych na rynku.

Cena sprzedaży, została zapłacona przez Spółkę GFT Green Future Investment Sp. z o.o. przed zawarciu opisanej umowy ze środków pochodzących z pożyczki otrzymanej od Central Fund of Immovables Sp. z o.o. na podstawie umowy o zawarciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2016.

Pomiędzy GFI Green Future Investment Sp. z o.o. a EKOSPOT Sp. z o.o. w upadłości, ani innymi podmiotami grupy kapitałowej CFI Holding S.A., nie zachodzą żadne powiązania osobowe i kapitałowe, jak również we wcześniejszym okresie z podmiotem tym, Spółki Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A., nie zawierały żadnych umów.