Home    Raport bieżący nr 43/2016
   Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 listopada 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Kawczyńskiego w trybie art. 160 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1636 z późn. zm.), zgodnie z treścią którego, Pan Michał Kawczyński w wyniku transakcji dokonanych w dniu 22 listopada 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nabył 103.000 (słownie: sto trzy tysiące) akcji Emitenta po cenie średniej 1,06 złotych (słownie: jeden złoty sześć groszy) za akcję Emitenta, co daje łącznie wartość transakcji na kwotę 109.666,77 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy, sześćset sześćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt siedem groszy).

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta, z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.