Home    Raport bieżący nr 45/2016
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 20 września 2016 roku, w sprawie udzielenia przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi przybicia na rzecz spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 15 o łącznej powierzchni 1,06 Ha, na którą składają się działki o numerach 10/20, 10/19 za cenę w wysokości 2.032.000,00 złotych, niniejszym zawiadamia, że spółka zależna od Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w wykonaniu postanowienia Sądu z dnia 9 listopada 2016 roku, otrzymanego w dniu 17 listopada 2016 roku, zawierającego wezwanie nabywcy do uiszczenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania wezwania reszty ceny nabycia w/w nieruchomości, w dniu dzisiejszym przekazała na rachunek depozytowy sądu z powyższego tytułu kwotę 1.727.200,00 zł. W związku z powyższym ziściły się warunki nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Zakup opisanej wyżej nieruchomości został zrealizowany w całości ze środków własnych Spółki zależnej od Emitenta.