Home    Raport Bieżący nr 44/2015
   Temat:
Zawarcie, przez spółkę zależną, listu intencyjnego związanego z emisją przez nią obligacji i przejęciem obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Hawe

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż podmiot zależny Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: CFI) zawarł w dniu 21 października 2015 roku list intencyjny z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: Open Finence).

 

List intencyjny określa wolę stron do ustalenia warunków nabycia przez Open Finance obligacji wyemitowanych przez CFI oraz ustalenia sposobu zapłaty ceny emisyjnej obligacji.

 

Zgodnie z treścią listu intencyjnego Open Finance obejmie dwuletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami należącymi do CFI.

 

Natomiast CFI zakupi od Open Finance obligacje wyemitowane przez HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie serii K_01 o łącznej wartości nominalnej 15,43 mln zł oraz obligacje wyemitowane przez Hawe Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie serii C_01 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł .

 

Szczegółowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez CFI zostaną określone po dokonaniu przez Open Finance due diligence nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie obligacji CFI. Open Finance ma prawo do odstąpienia od Listu intencyjnego bez podania przyczyn.