Home    Raport Bieżący nr 45/2015
   Temat:
Zawarcie porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej na refinansowanie obligacji

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.1382). Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż podmiot zależny Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: CFI) zawarł w dniu 4 listopada 2015 roku  porozumienie w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej (dalej „Porozumienie”).

Stronami Porozumienia są: Spółka HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „HAWE”), Spółka HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „HAWE Telekom”) oraz Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „CFI”), zwane dalej łącznie „Stronami”.

W treści Porozumienia Strony uzgodniły, iż w przypadku:

 

  1. a) przystąpienia CFI do umowy restrukturyzacyjnej („Umowa Restrukturyzacyjna”) jaka ma zostać zawarta w wykonaniu postanowień umowy ramowej w zakresie podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia HAWE oraz HAWE Telekom z dnia 30 października 2015 r. („Umowa Ramowa”), na warunkach zasadniczo zgodnych z określonymi w Umowie Ramowej  – Warunki Umowy Ramowej zostały opisane w Raporcie Bieżącym HAWE nr 92/2015 z dnia 30 października 2015 roku, oraz

 

  1. b) zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy CFI jako inwestorem, HAWE oraz HAWE Telekom („Umowa Inwestycyjna”) w wykonaniu Umowy Restrukturyzacyjnej

 

CFI na podstawie Umowy Inwestycyjnej zapewni HAWE i HAWE Telekom finansowanie umożliwiające HAWE i HAWE Telekom refinansowanie obligacji Spółki serii J_04 wyemitowanych w dniu 29 maja 2014 r., serii K_01 wyemitowanych w dniu 8 sierpnia 2014 r., serii K_02 wyemitowanych w dniu 13 sierpnia 2014 r., serii L_01 wyemitowanych w dniu 3 czerwca 2015 r., serii L_02 wyemitowanych w dniu 25 czerwca 2015 r. oraz obligacje HT serii C_01 wyemitowanych w dniu 13 września 2013 r. posiadanych przez obligatariuszy niebędących stronami Umowy Ramowej i z wyłączeniem Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Strony Porozumienia uzgodniły również, iż przystąpienie przez CFI do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawarcie w jej wykonaniu Umowy Inwestycyjnej jest zależne w szczególności od od ostatecznej akceptacji przez CFI definitywnych warunków Umowy Restrukturyzacyjnej oraz akceptacji definitywnych zabezpieczeń udzielanych ze strony HAWE lub HAWE Telekom na zabezpieczenie roszczeń CFI w stosunku do HAWE lub HAWE Telekom, jakie powstaną w przypadku realizacji Umowy Inwestycyjnej.