Home    Raport Bieżący nr 44/2013
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 5 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Iwony Kubicz – Ludkowskiej (zwanej dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z podjęciem przez zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej uchwały o zamianie akcji serii A oraz serii B Spółki imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki na akcje zwykłe na okaziciela (zwaną dalej „Uchwałą zarządu”) (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 41/2013 z 4 lipca 2013 roku) zmianie uległa struktura akcji posiadanych przez Akcjonariusza pośrednio poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

 

Przed podjęciem w/w uchwały Akcjonariusz ten posiadał pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna):

 

  1. a)         45.249.975 (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Intakus S.A. w upadłości układowej,

 

stanowiących 8,04 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 90.499.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 11,87 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz

 

  1. b)         136.061.125 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela.

 

Posiadane przez Akcjonariusza pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) akcje Spółki w liczbie 181.311.100 łącznie stanowiły 32,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 226.561.075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (29,71 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Na podstawie „Uchwały zarządu” akcje serii A oraz serii B stały się akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

Akcjonariusz pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) w chwili obecnej posiada:

 

  1. a)         45.249.975 (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

 

stanowiących 8,04 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 45.249.975 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co daje 8,04 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz

 

  1. b)         136.061.125 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii.

 

Posiadane przez Akcjonariusza pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) akcje Spółki w liczbie 181.311.100 stanowią obecnie 32,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 181.311.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (32,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Ponadto Akcjonariusz przekazał informację, że z uwagi na domniemanie wynikające z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed wskazaną powyżej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 lipca 2013 roku nastąpiło także zwiększenie łącznego stanu posiadania akcji Spółki, które Akcjonariusz posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) razem z synem Piotrem Ludkowskim, który to stan uległ zwiększeniu do łącznego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej do 37,52 % w wyniku zwiększenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynoszącego dotychczas 37,51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

W wyniku zamiany łącznie 200.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz serii B Spółki dokonanej mocą uchwały Zarządu Spółki w dniu 4 lipca 2013 roku Akcjonariusz posiada obecnie pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) łącznie z Piotrem Ludkowskim 211.061.100 (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią obecnie 37,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 211.061.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co daje 37,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz serii B Spółki przez Zarząd Spółki Akcjonariusz posiadał pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) łącznie z Piotrem Ludkowskim:

 

  1. a)         74 999 975 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A i serii B Spółki uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
  2. b)         136 061 125 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki,

 

czyli łącznie 211.061.100 (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto) akcji Spółki, stanowiących 37,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 286.061.075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co dawało 37,51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zarówno Akcjonariusz, jak i Pan Piotr Ludkowski nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej. Nie posiadają ponadto podmiotów zależnych (poza wskazanym powyżej) posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby (poza wskazanym powyżej), o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.