Home    Raport Bieżący nr 45/2013
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 1 sierpnia 2013 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego.

 

W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że w związku ze zamianą wszystkich dotychczasowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz serii B na akcje na okaziciela, która to zamiana została dokonana przez Zarząd Spółki na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających wszystkie dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane Spółki :

zmienia się stosowne zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki , których dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;”

 

otrzymuje brzmienie:

 

 „- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;”

 

oraz uchyla się § 6 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z czym ust. 4 § 6 otrzymuje numerację: ust. 3 a dotychczasowa numeracja ust. 5 § 6 ulega zmianie na: ust. 4.

 

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 1 sierpnia 2013 roku.