Home    Raport Bieżący nr 43/2013
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 5 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Komplementariusza spółki BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z podjęciem przez zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej uchwały o zamianie akcji serii A oraz serii B Spółki imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki na akcje zwykłe na okaziciela (zwaną dalej „Uchwałą zarządu”) (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 41/2013 z 4 lipca 2013 roku) zmianie uległa struktura posiadanych przez niego akcji.

 

Przed podjęciem w/w uchwały Akcjonariusz ten posiadał:

 

  1. a)         45.249.975 (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Intakus S.A. w upadłości układowej,

 

stanowiących 8,04 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 90.499.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 11,87 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz

 

  1. b)         136.061.125 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela.

 

Posiadane przez Akcjonariusza akcje Spółki w liczbie 181.311.100 łącznie stanowiły 32,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 226.561.075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (29,71 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Na podstawie „Uchwały zarządu” akcje serii A oraz serii B stały się akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

Akcjonariusz w chwili obecnej posiada:

 

  1. a)         45.249.975 (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

 

stanowiących 8,04 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 45.249.975 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co daje 8,04 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz

 

  1. b)         136.061.125 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii.

 

Posiadane przez Akcjonariusza akcje Spółki w liczbie 181.311.100 stanowią obecnie 32,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 181.311.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (32,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.