Home    Raport bieżący nr 42/2016 kor
   Temat:
Zawarcie i wykonanie umowy przez Spółkę zależną od Emitenta – korekta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w uzupełnieniu informacji zawartych w treści raportu bieżącego nr 42/2016 roku opublikowanego w dniu 21 ;listopada 2016 roku dla rozwiania ewentualnych wątpliwości wynikających z oczywistych omyłek zawartych w przedostatnim akapicie przedmiotowego raportu, iż oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone zostało przez  spółkę GFI Green Future Investment sp. z o.o. zamiast jak błędne podano przez spółkę CFT Green Future Investment sp. z o.o.  Dodatkowo wskazujemy, iż wskazana w akapicie tym kwota została przekazana pożyczkobiorcy zamiast jak błędne podano pożyczkodawcy.

Poniżej prawidłowa treść raportu.

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż spółka zależna od Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. (zwana dalej również „CFI sp. z o.o.), w dniu 18 listopada 2016 roku zawarła z Panem Arkadiuszem Adamem Matejczykiem oraz Panem Pawłem Pazia – wspólnikami spółki GFI Green Future Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, umowę przewłaszczenia, na podstawie której, celem zabezpieczenia zobowiązania spółki GFI Green Future Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie z tytułu zwrotu kwoty pożyczki w wysokości 5.500.000,00 zł udzielonej na podstawie umowy pożyczki z dnia 17 listopada 2016 roku, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku wraz z odsetkami i innymi kosztami, Pan Arkadiusz Adam Matejczyk przeniósł na rzecz CFI Sp. z o.o. własność posiadanych przez niego 26 udziałów w kapitele zakładowym spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, zaś Pan Paweł Pazia przeniósł na rzecz CFI sp. z o.o. własność posiadanych przez niego 23 udziały w kapitale zakładowym spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie.

Powyższa transakcja została dokonana w wykonaniu treści § 6 umowy pożyczki z dnia 17 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy CFI Sp. z o.o., a GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku i stanowi o spełnieniu jednego ze zdarzeń, od których uwarunkowana jest data wypłaty uzgodnionej tą umową kwoty pożyczki.

Zgodnie z treścią powyższej Umowy przewłaszczenia w okresie obowiązywania tej Umowy CFI sp. z o.o. przysługuje ponadto prawo do wykonywania wszelkich uprawnień związanych z udziałami stanowiącymi przedmiot  przewłaszczenia, w tym prawo do wykonywania uprawnień o charakterze korporacyjnym.

Pozostałe postanowienia przedmiotowej umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje kar umownych, ani warunków rozwiązujących.

W wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji, CFI sp. z o.o. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, która to Spółka  transakcji stała się tym samym spółką zależną CFI sp. z o.o.

Pomiędzy stronami w/w transakcji nie zachodzi powiązanie kapitałowe.

CFI sp. z o.o. wcześniej zawierała z Panem Pawłem Pazia umowę sprzedaży udziałów spółki pod firmą GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie KRS 0000612512, na podstawie której CFI sp. z o.o. nabyła 1 udział w kapitale zakładowym tej Spółki. Poza tym ani Emitent, ani żaden inny podmiot Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. nie zawierał wcześniej umów z Panem Pawłem Pazua lub Panem Arkadiuszem Matejczykiem.

Jednocześnie Emitent informuje, że wobec nastąpienia drugiego ze zdarzeń, od których uwarunkowana była wypłata przez CFI sp. z o.o. uzgodnionej kwoty pożyczki wynikającej z umowy o zawarciu której Emitent informował raportem 41/2016, w postaci złożenia przez GFI Green Future Investment sp. z o.o. oświadczenia o poddaniu się egzekucji, Spółka CFI sp. z o.o. w dniu 21 listopada 2016 roku, po spełnieniu warunków wypłaty umówionego świadczenia, przekazała pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 5.500.000,00 zł, w całości finansowaną ze środków własnych Spółki CFI sp. z o.o.

Opisana powyżej umowa przewłaszczenia została zawarta przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. w celu zabezpieczenia wierzytelności CFI sp. z o.o., z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej Spółce GFI Green Future Investment sp. z o.o.