Home    Raport Bieżący nr 43/2015
   Temat:
Podpisanie listu intencyjnego przez Spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Spółka zależna od Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka), w dniu 21 października 2015 roku podpisała list intencyjny ze Spółką Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Zawarcie rzeczonego listu intencyjnego, jest wyrazem zainteresowania Spółki zależnej od Emitenta udzieleniem Grupie Kapitałowej Hawe na podstawie umowy inwestycyjnej finansowania, umożliwiającego Grupie Kapitałowej Hawe spłatę jej zobowiązań wobec wierzycieli, zgodnie z umową restrukturyzacyjną.

 

Zawarcie umowy inwestycyjnej w wykonaniu listu intencyjnego, uzależnione jest od uprzedniej akceptacji przez Spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. wszystkich warunków umowy restrukturyzacyjnej zawartej przez spółki Grupy Kapitałowej Hawe S.A. z wierzycielami.