Home    Raport Bieżący nr 42/2015
   Temat:
Nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2014 opublikowanego w dniu 31 grudnia 2014 roku informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 30 września 2015 r. zwarła umowę sprzedaży, na podstawie które nabyła od Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 271/4 (dwieście siedemdziesiąt jeden łamane przez cztery) o obszarze 1506 (tysiąc pięćset sześć) metrów kwadratowych, położonej w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 103 (sto trzy), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw GD1G/00074455/6 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych, za cenę wynoszącą 14.156.000 zł, płatną w następujący sposób:

– kwota 1.415.600,00 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset)  złotych została zapłacona przed zawarciem niniejszej umowy tytułem zadatku z własnych środków Spółki zależnej od Emitenta, a jej płatność potwierdzili stawiający w imieniu

– pozostała kwota 12.740.400,00 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy) złotych zostanie zapłacona na rachunek bankowy Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

Wartość transakcyjna aktywa objętego powyższą umową przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia przesłanki uznania transakcji jako dotyczącej nabycia aktywa o znaczącej wartości.

 

Wydanie opisanej wyżej nieruchomości oraz wszelkiej posiadanej przez Bank Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokumentacji dotyczącej nieruchomości nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku, jednakże pod warunkiem zapłaty przez Spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. – spółkę zależną od Emitenta reszty ceny sprzedaży.

Jednocześnie Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. zobowiązała się nie dokonywać żadnych czynności prowadzących do zbycia nieruchomości nabytej na podstawie powyżej opisanej umowy do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży.

 

Transakcja została dokonana pomiędzy podmiotami, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.

 

Nabyta nieruchomość, jest zabudowana sześciokondygnacyjnym budynkiem biurowym i bezpośrednio przed zawarciem opisanej powyżej umowy była przeznaczona Bank Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do działalności komercyjnej – wynajmu powierzchni osobom trzecim. Zgodnie z informacjami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 82/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku, celem i zamiarem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja przedmiotowej nieruchomości i jej wynajmem osobom trzecim, co winno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.