Home    Raport Bieżący nr 42/2013
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 5 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z podjęciem przez zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej uchwały o zamianie akcji serii A oraz serii B Spółki imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki na akcje zwykłe na okaziciela (zwaną dalej „Uchwałą zarządu”) (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 41/2013 z 4 lipca 2013 roku) zmianie uległa struktura posiadanych przez niego akcji.

 

Przed podjęciem w/w uchwały Akcjonariusz ten posiadał:

 

  1. a)         68.000.025 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Intakus S.A. w upadłości układowej, oraz
  2. b)         24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Intakus S.A. w upadłości układowej,

 

czyli łącznie 92.000.025 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 16,36 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 184.000.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 24,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz

 

  1. c)         59.237.950 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.

Posiadane przez Akcjonariusza akcje Spółki w liczbie 151.237.975 łącznie stanowiły 26,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 243.238.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (31,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Na podstawie „Uchwały zarządu” akcje serii A oraz serii B stały się akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

Akcjonariusz w chwili obecnej posiada:

 

  1. a)         68.000.025 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. b)         24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

 

czyli łącznie 92.000.025 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 16,36 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 92.000.025 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co daje 16,36 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz

 

  1. c)         59.237.950 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii.

 

Posiadane przez Akcjonariusza akcje Spółki w liczbie 151.237.975 stanowią obecnie 26,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 151.237.975 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (26,89 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.