Home    Raport Bieżący nr 3/2012
   Temat:
Zawiadomienie Pana Marka Boryczki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał od Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Boryczki zawiadomienie o dokonanych w roku kalendarzowym 2011 transakcjach zbycia akcji spółki INTAKUS S.A., których wartość w roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty 5.000 EUR. Pan Marek Boryczka poinformował, iż w roku 2011 w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 13.000 akcji Emitenta za średnią cenę 1,36 PLN za jedną akcję. Szczegółowe zestawienie transakcji sprzedaży akcji przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

 

Tabela zestawienia sprzedaży akcji.pdf