Home    Raport bieżący nr 3/2010
   Temat:
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą „INTAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA.

Zarząd spółki działającej pod firmą „INTAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 marca 2010 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.625.000,00 złotych (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 22.500.000 akcji (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,25 złotych każda (słownie: 0 złotych i 25/100), w tym:
1) 4.800.000 akcji serii A,
2) 3.200.000 akcji serii B,
3) 12.000.000 akcji serii C,
4) 2.500.000 akcji serii D.

Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały opłacone w całości.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 30.500.000
głosów.
Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. poz. 33, poz. 259).