Home    Raport Bieżący nr 41/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 40/2015 informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 29 września 2015 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z Panem Krzysztofem Ramza, umowę przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 310, 315, 317, 318 objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00021827/6, oraz prawa wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 298, 311 i 314 objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00040548/5, za łączną cenę 3.508.660,00 (trzy miliony pięćset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt), stanowiącą wykonanie warunkowej umowy sprzedaży o zawarciu której, Emitent informował we wskazanym wyżej raporcie z dnia 23 września 2015 roku.