Home    Raport Bieżący nr 40/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2015 informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 22 września 2015 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z Panem Krzysztofem Ramza, przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży części realizowanego przez Spółkę zależną od Emitenta kompleksu osiedla mieszkalnego położonego w Bolesławcu, na podstawie której to umowy spółka zależna zobowiązała się sprzedać prawo wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 310, 315, 317, 318 objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00021827/6, oraz prawa wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 298, 311 i 314 objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00040548/5, za łączną cenę 3.508.660,00 (trzy miliony pięćset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych brutto, na którą składa się:

  1. a) kwota 3.507.660,00 (trzy miliony pięćset siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt)  złotych brutto  za prawa wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 310, 315, 317, 318 objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00021827/6 o łącznej powierzchni 38.974 metry kwadratowe;
  2. b) kwota 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto za prawa wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami  298, 311 oraz 314, objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00040548/5 o łącznej powierzchni 11.384 metry kwadratowe.

pod warunkiem, że Gmina Miasto Bolesławiec nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu przedmiotowych działek gruntu.

 

Zapłata ceny sprzedaży nastąpić ma w momencie zawarcia umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania, która zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 26 października 2015 roku, o ile przed tą data Miasto Bolesławiec złoży oświadczenie o niewykonaniu prawa pierwokupu lub termin do wykonania tego prawa upłynie bezskutecznie.

 

Umowa przewiduje karę umowną, w przypadku nie przystąpienia przez Kupującego do zawarcia umowy przeniesienia do dnia 26 października 2015 roku, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, pomimo niewykonania prawa pierwokupu lub upływu terminu do wykonania tego prawa, w wysokości 10% łącznej ceny brutto, płatnej w terminie 7 dni, tj. do dnia 2 października 2015 roku

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy, za wyjątkiem przedwstępnej umowy sprzedaży o zawarciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2015, nie doszło do zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną ze stroną powyższej umowy lub jednostką zależną od tego podmiotu, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

 

Wartość umowy przekracza 10 %  wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, wobec czego należy uznać ją za znaczącą.