Home    Raport Bieżący nr 41/2013
   Temat:
Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych Intakus S.A. w upadłości układowej serii A oraz serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii A oraz serii B (zmiana praw z papierów wartościowych Spółki)

Zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej informuje, że działając na wniosek akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne Spółki serii A i serii B, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął w dniu 4 lipca 2013 roku uchwałę o dokonaniu zamiany:

  1. a) 120.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu tak, iż na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  2. b) 80.000.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu tak, iż na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

czyli łącznie 200.000.000 akcji imiennych Spółki

na

  1. a) 120.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. b) 80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

czyli łącznie 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

 

Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o zamianie akcje zamieniane tracą uprzywilejowanie co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą nadal oznaczane jako akcje odpowiednio: serii A oraz serii B.

 

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii A oraz  serii B powoduje zmianę łącznej liczby głosów z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki będą stanowić będą akcje zwykłe na okaziciela, łącznie uprawniające do 562.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy Intakus S.A. w upadłości układowej pozostanie na niezmienionej wysokości 5.625.000,00 zł.

 

Treść uchwały Zarządu Spółki, na mocy której dokonano zmiany praw z papierów wartościowych Intakus S.A. została załączona do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10 i § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

uchwała zarządu Intakus S.A. w upadłości układowej w sprawie zmiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela