Home    Raport Bieżący nr 40/2013
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

1. BL10 sp. z o.o. S.K.A, biorący udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 90.499.950 głosów, które stanowiły 60,33 % udziału w głosach na NWZA oraz 11,87 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 29,71 % w ogólnej liczbie głosów;

2. Piotr Ludkowski, biorący udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 59.500.000 głosów, które stanowiły 39,67 % udziału w głosach na NWZA oraz 7,80 % w ogólnej liczbie głosów.