Home    Raport Bieżący nr 41/2012
   Temat:
Powołanie osoby zarządzającej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Tomasza Flaczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Restrukturyzacji. Pan Tomasz Flaczyński posiada wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. W 1992 roku ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Elektroniki, w 1996 roku ukończył studia podyplomowe „Prawo umów bankowych” na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast w 2008 roku ukończył z wyróżnieniem magisterskie studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu \ University of Limerick. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach z zakresu : analizy finansowej przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, finansowania fuzji i przejęć, finansowania restrukturyzacji. Pan Tomasz Flaczyński posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze bankowości korporacyjnej. W okresie od 1994 roku do 2007 roku, a także od 2009 roku do 2011 roku pracował na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w bankach: ING Bank Śląski Oddział we Wrocławiu, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank ( po przejęciu : Fortis Bank Polska), LG Petrobank Oddział we Wrocławiu, Raiffeisen Bank Polska \ Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu , DZ Bank Polska Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu. Pan Tomasz Flaczyński posiada również doświadczenie w obszarze doradztwa finansowego w projektach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, pełniąc czasowo funkcje menedżerskie w spółkach objętych programami restrukturyzacji. Od 11.2010 jest współwłaścicielem firmy doradczej Recovery Solutions SA specjalizującej się w restrukturyzacjach, doradztwie przy procesach fuzji i przejęć, a także pełni w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej . Od czerwca 2011 do grudnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu Spółki Kerim Investment S.A.. Od marca 2012 został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki CKM Włókniarz Częstochowa S.A.. Pan Tomasz Flaczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.